નથી તો નથી…

nathi to nathi

Advertisements

3 thoughts on “નથી તો નથી…

  1. ઘણા વખત પછી તમારી ગઝલ માણી. બહુ વિચારતા કરી દે તેવી છે. કશુંક મેળવવાની હમ્મેશ ઝંખના રહેતી હોય જ. ત્યારે ‘નથી તો નથી’ – એ ભાવ આશાયેશ આપે છે;
    વર્તમાનને સ્વીકારવાનો અહાલેક ગમ્યો.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s